Download

Hvis du ønsker at udbyde musik til download, skal du have en musiklicens hos Koda. Licensen kan eksempelvis anvendes, hvis du ønsker at lave en virtuel pladebutik, hvor internetbrugere kan downloade musikværker til deres PC, eller hvis du ønsker at gøre hele musikværker gratis tilgængeligt for andre internetbrugere.

Få din musiklicens her

Kontakt Broadcast og Online på e-mail medie@koda.dk eller telefon 33 30 63 90 for at få en musiklicens for musik til download. Du kan også få svar på dine spørgsmål om brug af musik online i vejledningen her.

Priser for musik til download

Prisen for udbud af musikværker til download er omsætningsbestemt og udgør 15 % af indtægterne eksl. Moms. Der er dog et minimumsbeløb pr. downloadet musikværk, som er angivet nedenfor.

Øvrige oplysninger om længere musikværker, månedlig minimumsbetaling og garantistillelse fremgår af licensen.

  Hovedtarif Min. pr. download Min. pr. måned
Audio 15% af indtægt kr. 0,52 kr. 1.500,00

Priserne er gældende for 2023. 

Tilbage til online priser

 

Vilkår for Download

Nedenfor er anført Kodas generelle aftalevilkår, som normalt gælder ved Kodas indgåelse af aftaler for online medier (med eventuelle tilpasninger for det enkelte område), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den konkrete aftale. Den konkrete aftale kan indeholde andre vilkår, som ikke fremgår nedenfor.

Koda forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre eller opdatere vilkårene.


Tilladelse

Kodas tilladelse omfatter

 1. ret til at offentlig fremførelse i Danmark af Kodas repertoire via tjenesten, og
 2. ret til eksemplarfremstilling af Kodas repertoire i det omfang, som det er teknisk nødvendigt for at kunne drive tjenesten i overensstemmelse med det aftalte.

Kodas repertoire omfatter alle danske og udenlandske beskyttede musikværker med undtagelse af eventuelle musikværker, som måtte blive trukket fra Kodas forvaltning. Koda kan til hver en tid på vegne af en ophavsperson eller dennes musikforlag nedlægge forbud mod brug af konkret angivne musikværker tilhørende Kodas repertoire.

Tilladelsen omfatter kun tjenesten, som den er beskrevet for Koda forud for aftalens indgåelse.


Begrænsninger

Medmindre andet aftales, omfatter Kodas tilladelse ikke:

 1. udbud af tjenesten til andre end private slutbrugere,
 2. rettigheder til sangtekster og noder i grafisk form, synkroniseringsrettigheder eller ideelle rettigheder efter Ophavsretslovens § 3,
 3. brug af musikværker i religiøse, politiske eller pornografiske forbindelser, annoncering eller andre forbindelser, hvor et musikværk identificeres med udbyder eller udbyders tjenester eller produkter,
 4. udbud af tjenesten uden for det danske territorium,
 5. handlinger, som foretages af andre, herunder men ikke begrænset til andres salg, retransmission eller øvrig distribution af eller linking til tjenesten, andres brug af tjenesten til kommercielle formål og visning hos brugerne, herunder - men ikke begrænset til - offentlig fremførelse i butikslokaler. Kodas pris tager ikke hensyn til brug af Kodas repertoire ved andres linking til eller distribution af tjenesten, samt
 6. andre udnyttelsesformer, som ikke udtrykkeligt er angivet.


Fakturering

Fakturering sker i danske kroner (ikke momsbelagt).

Fakturering sker kvartalsvist forud med en betalingsfrist på 20 dage. Såfremt prisen er baseret på forbrug, sker fakturering a conto baseret på det forventede forbrug, hvorefter endelig betaling opgøres efter udløb af kvartalet ved evt. fremsendelse af tillægsfaktura.

Ved forsinket betaling påregnes renter i overensstemmelse med Renteloven. Koda forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr på pt. kr. 100 pr. rykker.

Koda forbeholder sig ret til årligt at indeksregulere prisen baseret på udviklingen i nettoprisindekset for juli måned de seneste to år.


Rapportering

Udbyder skal senest 15 hverdage efter udgangen af hvert kvartal levere følgende til Koda:

 1. oplysninger om tjenesten (aktivitet, omsætning m.v.), som er nødvendige for faktureringen, og
 2. en rapport i et af Koda godkendt elektronisk format indeholdende oplysninger om de benyttede musikværker, som muliggør, at Koda kan fordele korrekt til rettighedshaverne, herunder blandt andet:
 • musikværkets titel (og evt. originaltitel) og antal afspilninger/downloads
 • navn på komponist, tekstforfatter, arrangør, forlag, artist
 • ISRC kode
 • ISWC kode
 • musikværkets varighed
 • antal musikværker på album
 • katalognummer

og særligt for audiovisuelle produktioner:

 • original/lokal titel og antal afspilninger/downloads
 • total spilletid
 • for hvert musikværk i en produktion: musikværkets titel, spilletid og navn på komponist, tekstforfatter, arrangør, forlag og artist
 • katalognummer
 • ISAN kode
 • ISRC kode
 • producent, produktionsland- og år
 • Music cue sheet

Ved forsinket eller mangelfuld levering af ovenstående påregnes renter fastsat efter renteloven af senest fakturerede beløb, dog minimum evt. gældende minimumsvederlag, for hver påbegyndte ugentlig forsinkelse og indtil levering er sket.


Revision

Koda er berettiget til at foretage kontrol i udbyders bogføring og af de aktiviteter, der har relation til denne aftale. Koda kan tillige betinge sig, at udbyders rapporter verificeres ved attestering fra Udbyders revisor. Såfremt kontrol af udbyders bogføring udviser afvigelser på over 5 % i Kodas favør i forhold til det over for Koda rapporterede, afholder udbyderen rimelige omkostninger til eksterne revisorer og rådgivere ved en sådan kontrol.


Skadesløsholdelse, erstatningsansvar

Koda friholder udbyder for ethvert retskrav, der måtte opstå fra tredjepart for offentlig fremførelse eller eksemplarfremstilling af Kodas repertoire under nærværende aftale, forudsat at udbyder omgående giver meddelelse til Koda herom, samt giver Koda ret til at forsvare sig imod og indgå forlig om sådan retskrav på udbyders vegne. Udbyder skal i denne forbindelse give Koda alle nødvendige oplysninger samt yde Koda rimelig assistance.

Parterne er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, jf. dog nedenfor.

Koda er dog ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Kodas samlede erstatningsansvar kan maksimalt udgøre et beløb svarende til udbyders samlede betaling til Koda under nærværende aftale.


Ikrafttrædelse og ophør

Musiklicensen træder i kraft efter nærmere aftale og kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftligt varsel med virkning til udgangen af en måned.

Såfremt betaling eller opfyldelsen af andre forpligtelser i henhold til aftalen udebliver mere end 30 dage efter forfaldstid, eller såfremt licensen på anden måde misligholdes, kan Koda opsige musiklicensen med øjeblikkelig virkning. Kunden er herefter uberettiget til at anvende Kodas repertoire. 


Lovvalg og værneting

Musiklicens er underlagt dansk ret.

Uoverensstemmelser vedrørende licensen skal først og fremmest søges løst ved forhandling. Hvis der ikke opnås enighed ad denne vej, skal uoverensstemmelser afgøres i første instans ved byretten i København. Begge parter er berettiget til at indbringe et forhold under aftalen for Ophavsretslicensnævnet.


Kodas kriterier for fastsættelse af priser

Koda har fastsat priserne ud fra en samlet afvejning af en række forskellige kriterier og hensyn. Som primære kriterier indgår hovedsageligt følgende:

 • Kundens indtægter og prissætning i forbindelse med brugen af musik.
 • Den konkrete anvendelse og distribution af musik, herunder om musik udbydes til eje eller leje, om musikken er den primære eller sekundære faktor, m.v.
 • Det faktiske brug af musik, herunder faktisk lytning og sening.
 • Udbuddet af og det potentielle brug af musikken, herunder antallet af musikminutter, der gøres tilgængelige, dækningsområde (for radio) m.v.
 • Generelle markedsforhold, herunder den teknologiske udvikling og løn- og prisudvikling

Som sekundære kriterier indgår følgende:

 • Mængden af forskellige musikværker, der indgår i tjenesten.
 • Mængden af berørte rettighedshavere.
 • Omkostninger til Kodas administration, herunder bl.a. omkostninger forbundet med aftaleindgåelse, fakturering, behandling af data, registrering af værker og afregning til rettighedshaverne

Brugernes omkostninger forbundet med rapportering af musik.

Kontakt Broadcast og Online

E-mail: medie@koda.dk
Tlf: 33 30 63 90

Vi er klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.

Kontakt Broadcast & Online

Vi er klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.

Tlf: 33 30 63 90

E-mail: medie@koda.dk

Få svar på dine spørgsmål om brug af musik online

Læs mere om brug af musik online og rettighedsklarering i vejledningen her.

  

Se vejledning