Firmafest

Skab en bedre firmafest med musik.

Denne musiklicens er til private erhvervsvirksomheder, der benytter musik i forbindelse med fester mv. for virksomhedens ansatte. Virksomheder skal have en musiklicens hos Koda, hvis de afholder firmafester med 800 deltagere eller derover (dette antal er inkl. evt. inviteret familie).

Brug musik fra hele verden

Med musiklicensen kan der frit bruges musik fra hele verden og der kan benyttes alle typer musikafspilninger, fx levende-, DJ eller baggrundsmusik.  

1 Beregn pris
Beregn pris
1 / 3
2 Check ud
Checkout
2 / 3
*
*
*
Se prisliste og vilkår for Firmafest

Priserne gælder for brug af musik til firmafester med 800 deltagere eller derover.

Priser for musik til firmafest  
Pris pr. deltager i festen kr. 6,40;3,66;2,74

Beløbet indeholder betaling til både Koda og Gramex. Tryk på prisen og se fordelingen. 

Priserne er gældende pr 1. januar 2024.

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

GENERELLE VILKÅR

Koda og Gramex giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik som Koda og Gramex repræsenterer spilles ved personalefester o. lign for virksomhedens ansatte samt evt. familie, hvis der betales efter de gældende priser, og nedenstående vilkår efterkommes.

 

TILLADELSEN OMFATTER

Personalefester o. lign. i private erhvervsvirksomheder med mindst 800 deltagere.

 

Tilladelsen dækker enhver form for personalefest o. lign. for virksomhedens ansatte samt evt. familie med levende musik, DJ eller play-back samt musik ved opvarmning, pausemusik, baggrundsmusik og lignende i direkte forbindelse med arrangementet.

 

PRISER OG INDBERETNING

For musikanvendelsen betales til Koda og Gramex efter de til enhver tid gældende priser jf. bilag 1.

                     

Priserne er er fastsat på basis af nettoprisindekset for juli, og reguleres i overensstemmelse hermed hvert følgende år.

 

Virksomheden er forpligtet til senest 10 dage efter, at et musikarrangement er afholdt, at indsende de fornødne oplysninger til Koda til brug for fakturering af vederlag. 

 

For priser og indberetning se www.Koda.dk.

 

BETALINGSBETINGELSER

Betalingen forfalder den dag, arrangementet afholdes. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling beregnes rente fra forfaldsdato i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et gebyr.


TILLADELSENS OMFANG

Koda og Gramex friholder indehaveren af tilladelsen for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjepart for offentlig anvendelse af hans værker, hvis repertoiret forvaltes af Koda og Gramex, og omfattet af nærværende tilladelse. 

Koda kan dog på vedkommende rettighedshavers vegne nedlægge forbud mod anvendelse af enkelte konkrete musikværker. Sådanne forbud skal for at have gyldighed være meddelt skriftligt til indehaveren.

Tilladelsen omfatter ikke andre former for musikanvendelse end, hvad der er oplyst jf. pkt. 2 herunder – men ikke begrænset til:

  1. Arrangementer der afholdes af andre end virksomheden som ansvarlig arrangør.
  2. Arrangementer for andre end virksomhedens ansatte samt evt. familie fx kunde-arrangementer/events.
  3. Musikdramatiske værker (opera, operette, balletter, musical ol.) når de opføres som sådanne, idet Koda ikke oppebærer rettigheder hertil.

I disse eller andre tilfælde, der ikke er omfattet af nærværende vilkår og priser, skal betaling ske efter særskilt aftale eller efter den for området gældende tarif.


ØVRIGE VILKÅR

Koda forbeholder sig ret til at foretage en skønsmæssig beregning, hvis Koda ikke inden for den angivne tidsfrist har modtaget de fornødne/korrekte oplysninger om musikanvendelsen. Dette skøn er gældende, med mindre indehaveren/arrangøren kan godtgøre, at skønnet er åbenbart forkert.

Koda kan stille krav om indberetning af opført musikrepertoire.

Fordelingen mellem de enkelte ophavspersoner er privatfortrolige oplysninger mellem Koda og den enkelte rettighedshaver.

Udebliver betalingen eller misligholdes denne tilladelse på anden måde, bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas repertoire. Det er herefter ikke tilladt at fortsætte musikbrugen så længe man er i restance med betalingen. Tilsvarende gælder for Gramex' repertoire.

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

Din betaling går til dem, som har skabt musikken

Når du betaler for at bruge musik, sender vi 90% af pengene videre til de komponister og sangskrivere, som har skabt musikken. Det er deres betaling for arbejdet med at skrive musik til dig, og det sikrer, at de kan blive ved med at lave musik i fremtiden.

Sangskriver Koda

Brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

Tlf: 33 30 63 80

E-mail: [email protected]