Butik og serviceerhverv

Skab de bedste oplevelser for dine kunder og medarbejdere med musik.

Denne licens er til dig, der bruger musik eller TV i din tøjbutik, frisørsalon, skønhedsklinik eller lignende forretning.

Indtast dine oplysninger herunder, herefter beregnes prisen for din musiklicens.

1 Beregn pris
Beregn pris
1 / 3
2 Check ud
Checkout
2 / 3
*
*
Pris pr. måned:


I vil blive opkrævet kvartalsvis.
Se prisliste og vilkår for Butik og serviceerhverv

 

Priser for baggrundsmusik i butik og serviceerhverv   
Antal i m2*  Pris pr. måned
Under 240 m2 kr. 408,40
Fra 240 m2 kr. 1,70 pr. m2

*Arealet er det område, som kunden kan opholde sig på. Du skal ikke medregne baglokale, lager, frokoststue og lignende . 

Priserne indeholder betaling til Gramex på ca. 46%.
Priserne er gældende per 1. januar 2024.
Betalingen sker kvartalsvis. 

 

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

GENERELLE VILKÅR

Koda giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik, som Koda og Gramex repræsenterer spilles offentligt, hvis der betales vederlag efter de gældende tariffer, og nedenstående vilkår efterkommes.


1. INDEHAVREN AF TILLADELSEN

Tilladelsen gælder kun for den anførte ansvarlige indehaver og omfatter kun det oplyste musikforhold. Tilladelsen kan ikke overdrages.


2. TILLADELSEN OMFATTER

Kontinuerlig baggrundsmusik i handels- og afsætningslokaler m.v.:

 • Lokaliteter med enhver form for vare- og tjenesteydelser
 • Museer, Informationscentre, gallerier o.l.
 • Idrætshaller, svømmehaller, idrætsanlæg o.l.
 • Foyer o.l.
 • Gangarealer, gå- og torvegader, toiletområder o.l.
 • Kopieringstilladelse

 

Definition af arealer           

Lokalets størrelse beregnes som de arealer, hvortil kunderne har adgang, inkl. reoler, montrer, kølediske mv. Arealer som ikke skal medregnes er fx skranke, kasse- og lagerområder, samt andre arealer, hvortil kunder ikke har adgang eller der ikke er musikanvendelse.


3. PRISER OG INDBERETNING

Der betales efter de til enhver tid gældende priser for den konkrete musikbrug. Priserne findes på http://kunde.koda.dk/priser-og-musiklicenser/butik-og-serviceerhverv#priser

Indehaveren er forpligtet til senest 10 dage efter musikanvendelsen er påbegyndt at sende de fornødne oplysninger til Koda til brug for fakturering af vederlag. Information herom og vejledning findes på http://kunde.koda.dk/priser-og-musiklicenser/butik-og-serviceerhverv


4. BETALINGSBETINGELSER

Beløbet betales kvartalsvis forud og er forfaldent til betaling 1. januar, 1. april, 1. juli samt 1. oktober. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling beregnes rente fra forfaldsdato i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et gebyr.


5. TILLADELSENS OMFANG

Koda og Gramex friholder indehaveren af tilladelsen for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjepart for offentlig anvendelse af hans værker, hvis repertoiret forvaltes af Koda og Gramex, og omfattet af nærværende tilladelse.

Koda kan dog på vedkommende rettighedshavers vegne nedlægge forbud mod anvendelse af enkelte konkrete musikværker. Sådanne forbud skal for at have gyldighed være meddelt skriftligt til indehaveren. 

Tilladelsen omfatter ikke andre former for musikanvendelse end, hvad der er oplyst jf. pkt. 2 herunder – men ikke begrænset til:

 • Musik på områder indrettet til servering, fx café, bar, restaurant o.l.
 • Musik i virksomheder, som har fået udstedt næringsbrev efter lov om restaurations- og hotelvirksomhed
 • Samtidig og uændret kabeltransmission jf. ophavsretslovens § 35. (Opkrævning herfor foretages via Copydan Verdens TV)
 • Musik som ventesignal i telefonlinjer
 • Musik på hjemmesider

I disse og andre tilfælde skal betaling ske efter gældende tarif på området.


6. ÆNDRINGER OG OPSIGELSE

Ved ændringer i indehaverens musikforhold af betydning for prisfastsættelsen, samt øvrige forhold af væsentlig betydning for nærværende tilladelse, herunder ophør/ejerskifte, skal Koda have underretning senest 10 dage før ændringen, idet retten til eventuel refusion fra Koda ellers bortfalder.

Koda forbeholder sig ret til at foretage en skønsmæssig beregning, hvis Koda ikke inden for den angivne tidsfrist har modtaget de fornødne/korrekte oplysninger om musikanvendelsen. Dette skøn er gældende, med mindre indehaveren/arrangøren kan godtgøre, at skønnet er åbenbart forkert.


7. KOPIERING

For kopiering af musik til brug for offentlig afspilning gælder følgende vilkår:

Tilladelsen giver indehaveren ret til at foretage kopiering af egne lovligt erhvervede musikværker. Såfremt et website stiller musik til rådighed med rettighedshavernes tilladelse, og såfremt lovligheden af denne aktivitet er uomtvistelig, giver tilladelsen også indehaveren ret til at kopiere lovligt downloadet materiale til et andet medie. 

Tilladelsen omfatter kun de ovenfor skitserede handlinger. Indehaveren har derfor ikke uden særskilt tilladelse fra rettighedshaverne ret til:

 • Distribution, salg eller udlån af de fremstillede kopier
 • Tilrådighedsstillelse, overførsel eller transmission af de fremstillede kopier via radio, internet, internetradio o.l.

Retten til at fremstille kopier forudsætter, at der foreligger en tilladelse til at spille musik offentligt, og ophører såfremt tilladelsen uanset årsag ophører eller opsiges, betalingen udebliver, eller indehaveren i øvrigt misligholder vilkårene. Indehaveren har herefter pligt til at destruere de kopier, der er fremstillet i henhold til tilladelsen.

I øvrigt gælder de generelle vilkår tillige for kopieringstilladelsen.


8. ØVRIGE VILKÅR

Udebliver betalingen eller misligholdes denne tilladelse på anden måde, bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas repertoire. Det er herefter ikke tilladt at fortsætte musikbrugen så længe man er i restance med betalingen.

Hvis indehaveren af tilladelsen tages under konkursbehandling, kommer i betalingsstandsning o. lign., betragtes det som misligholdelse af aftalen, hvorfor tilladelsen bortfalder.

Hvis der ikke foreligger en tilladelse fra Koda, vil Koda være berettiget til yderligere at opkræve et tillæg på 50 pct. af de gældende priser for en periode på op til 12 måneder.

Fordelingen mellem de enkelte ophavspersoner er privatfortrolige oplysninger mellem Koda og den enkelte rettighedshaver.

Tilsvarende gælder for Gramex' repertoire.

 

Handelsbetingelser

1. Indberetning

Når du indberetter din brug af musik via Kodas selvbetjening, kan du vælge mellem fire forskellige betalingsformer:

- Online betaling med kreditkort

- Få din faktura tilsendt på e-mail

- Få din faktura tilsendt med posten (det koster 49,00 DKK pr. faktura)

- Betaling via EAN 


2. Priser

Alle priser i Kodas selvbetjening er angivet i DKK ekskl. moms. Der er ikke moms på det beløb du betaler til Koda, da forfatter- og komponistvirksomhed ikke er momspligtig. Alle priser i Kodas selvbetjening indexreguleres årligt.  Der tages forbehold for pris- og korrekturfejl samt prisændringer.  


3. Online betaling

Du kan betale online med Dankort, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, JCB og American Express. Firmakort udstedt inden for eller uden for EU / EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU / EØS bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgår af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort og hvor det er udstedt.  

Onlinebetalingen foregår via en sikker forbindelse til Kodas betalingssystem. De indtastede oplysninger sendes krypteret via en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) og kan ikke læses af andre. Koda har ikke adgang til dine kortoplysninger. 

Udover de nævnte betalingskort, kan du også tilmelde din betaling til PBS, så beløbet automatisk bliver trukket fra din konto. Du kan altid se og downloade din faktura under "Min Side", når du er logget ind på Kodas Selvbetjening.

Dankort      MasterCard     Visa/Visa Electron   

Maestro       American Express      JCB                                        


4. Fortrydelses-/returret

Koda lægger vægt på tilfredse kunder. Det betyder, at hvis du har oprettet en musiklicens hos Koda har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgår licensen, eller den dag du modtager din faktura.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Koda, din beslutning om at fortryde licensen i en utvetydig erklæring (e-mail til Koda Kundeservice [email protected]).

Fortrydelsesretten gælder musiklicenser indgået for fremtidigt musikbrug, for musikbrug som allerede har været brugt/afholdt gælder ingen fortrydelsesret.


5. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Koda tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, systemfejl samt tekniske fejl.


6. Vilkår ved login på Koda selvbetjeningsløsning

Ved oprettelse af et login til Kodas selvbetjening vælger du et brugernavn, som er din e-mail, og et password. Dit password er personligt og må ikke videregives til tredjepart. Du bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. 

Koda har ikke ansvar for og påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer, der stilles til rådighed via dit login. Dette omfatter blandt andet informationer fra andre hjemmesider end Koda.dk, mail, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.

Når du downloader materiale fra internettet eller åbner programmer modtaget via mail, løber du en risiko for at inficere din hardware og software med virus. Koda har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar herfor.

Koda er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af login-funktionen blandt andet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

Koda er ikke forpligtet til at genskabe data, som er slettet på grund af manglende brug af dit login. Koda er desuden ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af tab af data på din brugerprofil.


7. Sikkerhed

Kodas betalingssystem er PCI certificeret, hvilket betyder at systemet er underlagt en lang række sikkerhedskrav. På betalingssiden benyttes sikkerforbindelse (https), som betyder at dine personlige oplysninger bliver krypteret og dermed ikke kan opfanges af andre.


8. Tvister

Musikanvendelse gennem Koda er underlagt dansk ret, hvorfor tvister afgøres ved de danske domstole


9. Ophavsret

Indholdet på dette website er ophavsretbeskyttet og tilhører Koda  (CVR. nr. 64086928). Informationerne på websitet, inklusive tekst, billeder og lyd, må ikke anvendes, hverken i privat eller kommercielt anliggende. Det må heller ikke reproduceres, ændres, kopieres eller gemmes i nogen form.

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

Din betaling går til dem, som har skabt musikken

Når du betaler for at bruge musik, sender vi 90% af pengene videre til de komponister og sangskrivere, som har skrevet musikken. Det er deres betaling for arbejdet med at skrive musik til dig, og det sikrer, at de kan blive ved med at lave musik i fremtiden.

Musikstrategi

Få vores musikstrategi tilsendt direkte til din mail. Læs mere og tilmeld dig her.

Spørgsmål

Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål her. Læs mere.

Streamingtjenester

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge dit private streamingabonnement (fx Spotify) til erhverv. Du skal i stedet have et erhvervsabonnement. Læs mere.

Brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

Tlf: 33 30 63 80

E-mail: [email protected]