Motion og fitness

Musikaftalen er for dig, der bruger musik i motions- og fitnesscentre. Du kan indgå en musikaftale for baggrundsmusik i reception, træningslokaler, til holdtræning og lignende. 

Start din musikaftale

Priser for musik til holdtræning

Priserne for musik til holdtræning dækker hold, hvor musikken bliver brugt aktivt og/eller som hjælper holdet med at følge takten, fx spinning, step, aerobic eller lignende.

Musik til holdtræning  
Antal deltagere Pris pr. lektion
0-19 deltagere kr. 26,63
20 deltagere eller derover kr. 39,94

 

Priser for baggrundsmusik i reception og træningslokaler

Baggrundsmusik er musik, der har en baggrundsfunktion og kan være med til at skabe en afslappet stemning i lokalet. Baggrundsmusik omfatter også tv.

Priser for baggrundsmusik  
Antal i  m2*    Pris pr. kvartal
Op til 240 m2 kr. 968,44
Over 240 m2 kr. 4,03 pr. m2

*Arealet er det område, som kunden kan opholde sig på. Baglokale, frokoststue og lign. skal ikke medregnes. 

Beløbet indeholder betaling til både Koda og Gramex.
Priserne er gældende pr 1. januar 2016.

 

Vilkår for Motion og fitness
Vilkår for motions- og fitnesscenter

Koda giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik, som Koda og Gramex repræsenterer spilles offentligt, hvis der betales vederlag efter de gældende tariffer, og nedenstående vilkår efterkommes.

 

1. TILLADELSEN OMFATTER

  • Musik til motionstræning i hold
  • Baggrundsmusik i styrketræningslokaler, receptioner, omklædningsrum m.v.
  • Musik som ventesignal i telefonlinjer
  • Musik på hjemmesider

 

2. INDEHAVREN AF TILLADELSEN

Tilladelsen gælder kun for den anførte ansvarlige indehaver og omfatter kun det oplyste musikforhold. Tilladelsen kan ikke overdrages. Indehaveren er pligtig til omgående at meddele ejerskifte.

 

3. PRISER

For musikanvendelsen betales til Koda og Gramex efter de til enhver tid gældende priser.

 

4. BETALINGSBETINGELSER

Beløbet betales kvartalsvis forud og er forfaldent til betaling 1. januar, 1.april, 1.juli samt 1.oktober og skal, hvis ikke andet er aftalt, være Koda i hænde senest 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober.

For musik som ventesignal i telefonlinjer gælder dog, at beløbet betales helårsvis forud og er forfaldent til betaling den 1. januar og skal, hvis ikke andet er aftalt, være Koda i hænde senest den 15. januar.

 

5. TILLADELSENS OMFANG

Koda og Gramex friholder indehaveren af tilladelsen for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjemand for offentlig anvendelse af hans værker, såfremt anvendelsen omfattes af nærværende tilladelse. Det forudsættes, at musikværkerne indgår i Kodas og Gramex' repertoire.

Koda kan dog på vedkommende rettighedshavers vegne nedlægge forbud mod anvendelse af enkelte konkrete musikværker. Sådanne forbud skal for at have gyldighed være meddelt skriftligt til indehaveren.

Tilladelsen omfatter ikke andre former for musikanvendelse, herunder:

• Musik på områder indrettet til servering, fx café, bar, restaurant o.lign.
• Musik i virksomheder, som har fået udstedt næringsbrev efter lov om restaurations- og hotelvirksomhed
• Samtidig og uændret kabeltransmission jf. ophavsretslovens § 35. (Opkrævning herfor foretages via Copydan Verdens TV)
• Tilladelsen omfatter heller ikke retten til at indspille de fremførte værker på lyd- eller videobånd, film eller på anden måde eller til at udsende dem i radio, tv eller over kabelanlæg eller via Internet o.lign.

I disse og andre tilfælde skal betaling ske efter gældende tarif på området.

 

6. KOPIERING

For kopiering af musikværker til brug for anden offentlig fremførelse gælder følgende vilkår:

Tilladelsen forudsætter, at der foreligger en aftale om anden offentlig fremførelse af musik og ophører, såfremt aftalen om anden offentlig fremførelse - uanset årsag - falder bort.

Tilladelsen giver indehaveren ret til at foretage kopiering af egne lovligt erhvervede musikværker. Såfremt et website stiller musik til rådighed med rettighedshavernes tilladelse, og såfremt lovligheden af denne aktivitet er uomtvistelig, giver tilladelsen også indehaveren ret til at kopiere lovligt downloadet materiale til et andet medie.

Tilladelsen omfatter kun de ovenfor skitserede handlinger. Indehaveren har derfor ikke uden særskilt tilladelse fra rettighedshaverne ret til:


• Distribution, salg eller udlån af de fremstillede kopier.

• Tilrådighedsstillelse, overførsel eller transmission af de fremstillede kopier via radio, internet, internetradio o.lign.

Retten til at fremstille kopier ophører såfremt tilladelsen ophører eller opsiges, betalingen udebliver, eller indehaveren i øvrigt misligholder vilkårene. Indehaveren har herefter pligt til at destruere de kopier, der er fremstillet i henhold til tilladelsen.


I øvrigt gælder ovennævnte generelle vilkår tillige for kopieringstilladelsen.

 

7. SÆRLIGE VILKÅR FOR MOTIONSTRÆNING I HOLD

Beregning af vederlaget sker på grundlag af motions- og fitnesscentrets oplysning om det forventede antal lektioner pr. kvartal i perioden 1. januar- 31. december.

Hvis antallet af lektioner er større eller mindre end angivet, vil regulering finde sted i henhold til motions- og fitnesscentrets oplysninger om det faktiske antal lektioner i perioden.

Indehaveren af tilladelsen er forpligtet til senest 14 dage efter udløbet af et kvartal at indsende oplysninger om antallet af afholdte lektioner tillige med motionscentrets lektionsoversigt. Koda kan betinge sig dokumentation for antallet af hold, samt hold under 20 deltagere fx i form af holdlister.

 

8. ØVRIGE VILKÅR

Ved ændringer i indehaverens musikforhold af betydning for prisfastsættelsen og øvrige forhold af væsentlig betydning for nærværende tilladelse skal Koda have underretning senest otte dage før ændringen.

Koda forbeholder sig i tilfælde, hvor der ikke er modtaget underretning eller korrekte oplysninger om musikanvendelsen, ret til at foretage en skønsmæssig beregning. Dette skøn er gældende, med mindre indehaveren kan godtgøre, at skønnet er åbenbart forkert.


Indehaveren er pligtig til at meddele ophør/ejerskifte, idet retten til eventuel refusion fra Koda ellers bortfalder.

Opsigelse skal ske skriftligt med et varsel på en måned til udgangen af en måned. Opsigelse kan tidligst ske med virkning tre måneder efter aftalens indgåelse.

Koda kan vælge at tilrettelægge opkrævningen således, at faktureringen vil ske rullende fra musikaftalens indgåelse og frem i tre måneders intervaller.
Fordelingen mellem de enkelte ophavsmænd mv. er indehaveren af tilladelsen uvedkommende.

Hvis indehaveren af tilladelsen tages under konkursbehandling, kommer i betalingsstandsning o. lign., betragtes det som misligholdelse af aftalen, hvorfor tilladelsen bortfalder.

Udebliver betalingen eller misligholdes denne tilladelse på anden måde, bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas repertoire. Det er herefter ikke tilladt at fortsætte musikbrugen. Tilsvarende gælder for Gramex' repertoire.

 

9. MISLIGHOLDELSE

Ved for sen betaling beregnes rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et rykkergebyr.

Udebliver betalingen eller misligholdes denne tilladelse på anden måde, bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas repertoire, og arrangøren har herefter ikke tilladelse til at fortsætte musikbrugen. Hvis der ikke foreligger en tilladelse fra Koda, vil Koda være berettiget til yderligere at opkræve et tillæg på 50 pct. af de gældende priser for en periode på op til 12 måneder.

Tilsvarende gælder for Gramex' repertoire.

Tilladelsen omfatter ikke ideelle rettigheder efter § 3.

 

Handelsbetingelser

 

1. Indberetning

Når du indberetter din brug af musik via Kodas selvbetjening, kan du vælge mellem fire forskellige betalingsformer:

- Online betaling med kreditkort

- Få din faktura tilsendt på email

- Få din faktura tilsendt med posten (det koster 39,00 DKK pr. faktura)

- Betaling via EAN 


2. Priser

Alle priser i Kodas selvbetjening er angivet i DKK ekskl. moms. Der er ikke moms på det beløb du betaler til Koda, da forfatter- og komponistvirksomhed ikke er momspligtig. Alle priser i Kodas selvbetjening indexreguleres årligt.  Der tages forbehold for pris- og korrekturfejl samt prisændringer.  

 

3. Online betaling

Du kan betale online med Dankort, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, JCB og American Express. Eventuelle gebyrer betales af kortindehaveren. Onlinebetalingen foregår via en sikker forbindelse til Kodas betalingssystem. De indtastede oplysninger sendes krypteret via en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) og kan ikke læses af andre. Koda har ikke adgang til dine kortoplysninger.

 

Udover de nævnte betalingskort, kan du også tilmelde din betaling til PBS, så beløbet automatisk bliver trukket fra din konto. Du kan altid se og downloade din faktura under "Min side", når du er logget ind på Kodas Selvbetjening.

 

Dankort      MasterCard     Visa/Visa Electon   

 

Maestro      American Express      JCB                                        

 

4. Fortrydelses-/returret

Koda lægger vægt på tilfredse kunder. Det betyder, at hvis du har indgået en musikaftale med Koda har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgår aftalen, eller den dag du modtager din faktura.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Koda, din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (e-mail til Koda Kundeservice kunde@koda.dk).

Fortrydelses retten gælder musikaftaler indgået for fremtidigt musikbrug, for musikbrug som allerede har været brugt/afholdt gælder ingen fortrydelsesret.


5. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Koda tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, systemfejl samt tekniske fejl.

 

6. Vilkår ved login på Koda selvbetjeningsløsning

Ved oprettelse af et login til Kodas selvbetjening vælger du et brugernavn, som er din email, og et password. Dit password er personligt og må ikke videregives til tredjemand. Du bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

 

Koda har ikke ansvar for og påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer, der stilles til rådighed via dit login. Dette omfatter blandt andet informationer fra andre hjemmesider end Koda.dk, mail, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.

 

Når du downloader materiale fra internettet eller åbner programmer modtaget via mail, løber du en risiko for at inficere din hardware og software med virus. Koda har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar herfor.

 

Koda er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af login-funktionen blandt andet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

 

Koda er ikke forpligtet til at genskabe data, som er slettet på grund af manglende brug af dit login. Koda er desuden ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af tab af data på din brugerprofil.

 

7. Sikkerhed

Kodas betalingssystem er PCI certificeret, hvilket betyder at systemet er underlagt en lang række sikkerhedskrav. På betalingssiden benyttes sikkerforbindelse (https), som betyder at dine personlige oplysninger bliver krypteret og dermed ikke kan opfanges af andre.

 

8. Tvister

Musikanvendelse gennem Koda er underlagt dansk ret, hvorfor tvister afgøres ved de danske domstole

 

9. Ophavsret

Indholdet på dette website er ophavsretbeskyttet og tilhører Koda  (CVR. nr. 64086928). Informationerne på websitet, inklusive tekst, billeder og lyd, må ikke anvendes, hverken i privat eller kommercielt anliggende. Det må heller ikke reproduceres, ændres, kopieres eller gemmes i nogen form.

 


Kontakt kundeservice

Email: kunde@koda.dk
Telefon: 33 30 64 94 
Åbent hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00

Kontakt kundeservice

Vi er klar til at hjælpe dig i Kodas kundeservice alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00

Tlf: 33 30 64 94

Email: kunde@koda.dk