Vilkår for musik til dans


§ 1 Tilladelsens omfang

Koda og Gamex giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik, som Koda og Gramex repræsenterer, anvendes ved danseundervisning i hold.

 Tilladelsen omfatter udelukkende:

  • Musik til danseundervisning i hold
  • Kopieringstilladelse

For musikanvendelsen betales i henhold til de enhver tid gældende priser.

Kopieringstilladelsen fremgår af § 2.

Tilladelsen omfatter ikke:

  • Arrangementer der afholdes af andre end danseskolen selv
  • Musik som ventesignal i telefonlinjer
  • Musik på hjemmesider Afdansningsbal
  • Danseturneringer
  • Danseopvisninger

I de tilfælde, der ikke er omfattet af nærværende aftale, skal betaling ske efter særskilt aftale med Koda eller Gramex efter den for området gældende tarif.

 

§ 2 Kopiering

For kopiering af musikværker til brug for anden offentlig fremførelse gælder følgende vilkår:

Tilladelsen forudsætter, at der foreligger en aftale om anden offentlig fremførelse af musik og ophører, såfremt aftalen om anden offentlig fremførelse - uanset årsag - falder bort.

Tilladelsen giver indehaveren ret til at foretage kopiering af egne lovligt erhvervede musikværker. Såfremt et website stiller musik til rådighed med rettighedshavernes tilladelse, og såfremt lovligheden af denne aktivitet er uomtvistelig, giver tilladelsen også indehaveren ret til at kopiere lovligt downloadet materiale til et andet medie.

Tilladelsen omfatter kun de ovenfor skitserede handlinger. Indehaveren har derfor ikke uden særskilt tilladelse fra rettighedshaverne ret til:

• Distribution, salg eller udlån af de fremstillede kopier
• Tilrådighedsstillelse, overførsel eller transmission af de fremstillede kopier via radio, internet, internetradio o.lign.

Retten til at fremstille kopier ophører såfremt tilladelsen ophører eller opsiges, betalingen udebliver, eller indehaveren i øvrigt misligholder vilkårene. Indehaveren har herefter pligt til at destruere de kopier, der er fremstillet i henhold til tilladelsen.

I øvrigt gælder ovennævnte generelle vilkår tillige for kopieringstilladelsen.

 

§ 3 Rapportering

Beregning af vederlaget for anvendelsen af musikken, sker på grundlag af danseskolens oplysning om antal holdlektioner i det forgangne kvartal, og skal - hvis ikke andet er aftalt - være indberettet til Koda senest den 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober. Indberetning af antal holdlektioner samt afdansningsbal danseturneringer, danseopvisninger sker via http://kunde.koda.dk/musiklicenser/sport-fitness-og-dans/danseskole

Koda kan betinge sig dokumentation for antallet af hold/deltagere f.eks. i form af holdlister.

Såfremt rapportering om antal lektioner ikke er modtaget efter udløbet af den angivne frist, forbeholder Koda sig ret til at foretage en skønsmæssig beregning. Dette skøn er gældende med mindre danseskolen kan godtgøre, at skønnet er åbenbart forkert.

 

§ 4 Betalingsbetingelser

Betaling sker kvartalsvis bagud og er forfaldent til betaling 1. februar, 1. maj, 1. september samt 1. november. Betalingsfristen fremgår af faktura.

Ved for sen betaling er Koda berettiget til fra forfaldsdato at beregne rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et rykkergebyr.

Udebliver betalingen eller misligholdes denne tilladelse på anden måde, bortfalder tilladelse til at bruge Kodas og Gramex' repertoire og danseskolen har herefter ikke tilladelse til at fortsætte musikbrugen.

Hvis der ikke foreligger en tilladelse til offentlig at spille musik, vil Koda og Gramex være berettiget til at opkræve yderligere 50 procent af de gældende priser for den periode, hvor musikken er blevet brugt uden tilladelse. 

 

§ 5 Øvrige vilkår

Tilladelsen til at anvende Koda og Gramex' repertoire indebærer, at Koda og Gramex friholder indehaveren af tilladelsen for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjepart for offentlig fremførelse af dennes værker. 

Koda forbeholder sig at betinge tilladelsen af, at der stilles sikkerhed for betalingen, eller at der sker hel eller delvis forudbetaling af vederlaget.

Nærværende aftale kan ikke overdrages til tredjepart.

Koda og Gramex kan stille krav om indberetning af de fremførte musikværker.

Fordelingen af de indkomne vederlag er danseskolen og tredjepart uvedkommende.

 

Handelsbetingelser

 

1. Indberetning

Når du indberetter din brug af musik via Kodas selvbetjening, kan du vælge mellem fire forskellige betalingsformer:

- Online betaling med kreditkort

- Få din faktura tilsendt på e-mail

- Få din faktura tilsendt med posten (det koster 49,00 DKK pr. faktura)

- Betaling via EAN 


2. Priser

Alle priser i Kodas selvbetjening er angivet i DKK ekskl. moms. Der er ikke moms på det beløb du betaler til Koda, da forfatter- og komponistvirksomhed ikke er momspligtig. Alle priser i Kodas selvbetjening indexreguleres årligt.  Der tages forbehold for pris- og korrekturfejl samt prisændringer.  

 

3. Online betaling

Du kan betale online med Dankort, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, JCB og American Express. Eventuelle gebyrer betales af kortindehaveren. Onlinebetalingen foregår via en sikker forbindelse til Kodas betalingssystem. De indtastede oplysninger sendes krypteret via en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) og kan ikke læses af andre. Koda har ikke adgang til dine kortoplysninger.

 

Udover de nævnte betalingskort, kan du også tilmelde din betaling til PBS, så beløbet automatisk bliver trukket fra din konto. Du kan altid se og downloade din faktura under "Min Side", når du er logget ind på Kodas Selvbetjening.

 

Dankort      MasterCard     Visa/Visa Electron   

 

Maestro       American Express      JCB                                        

 

4. Fortrydelses-/returret

Koda lægger vægt på tilfredse kunder. Det betyder, at hvis du har indgået en musiklicens hos Koda har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du får licensen, eller den dag du modtager din faktura.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Koda, din beslutning om at fortryde licensen i en utvetydig erklæring (e-mail til Koda Kundeservice [email protected]).

Fortrydelsesretten gælder musiklicenser indgået for fremtidigt musikbrug, for musikbrug som allerede har været brugt/afholdt gælder ingen fortrydelsesret.


5. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Koda tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, systemfejl samt tekniske fejl.

 

6. Vilkår ved login på Koda selvbetjeningsløsning

Ved oprettelse af et login til Kodas selvbetjening vælger du et brugernavn, som er din e-mail, og et password. Dit password er personligt og må ikke videregives til tredjepart. Du bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

 

Koda har ikke ansvar for og påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer, der stilles til rådighed via dit login. Dette omfatter blandt andet informationer fra andre hjemmesider end Koda.dk, mail, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.

 

Når du downloader materiale fra internettet eller åbner programmer modtaget via mail, løber du en risiko for at inficere din hardware og software med virus. Koda har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar herfor.

 

Koda er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af login-funktionen blandt andet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

 

Koda er ikke forpligtet til at genskabe data, som er slettet på grund af manglende brug af dit login. Koda er desuden ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af tab af data på din brugerprofil.

 

7. Sikkerhed

Kodas betalingssystem er PCI certificeret, hvilket betyder at systemet er underlagt en lang række sikkerhedskrav. På betalingssiden benyttes sikkerforbindelse (https), som betyder at dine personlige oplysninger bliver krypteret og dermed ikke kan opfanges af andre.

 

8. Tvister

Musikanvendelse gennem Koda er underlagt dansk ret, hvorfor tvister afgøres ved de danske domstole

 

9. Ophavsret

Indholdet på dette website er ophavsretbeskyttet og tilhører Koda  (CVR. nr. 64086928). Informationerne på websitet, inklusive tekst, billeder og lyd, må ikke anvendes, hverken i privat eller kommercielt anliggende. Det må heller ikke reproduceres, ændres, kopieres eller gemmes i nogen form.

 


Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.