Firmafest

Virksomheder skal have en aftale med Koda, hvis de afholder firmafester med 800 deltagere eller derover (dette antal er inkl. evt. inviteret familie). Med musikaftalen kan I frit bruge musik fra hele verden, og I kan benytte alle typer for musikafspilning, fx levende-, DJ- eller baggrundsmusik.

1 Beregn pris
Beregn pris
1 / 3
2 Check ud
Checkout
2 / 3
*
*
*
Se prisliste og vilkår for Firmafest

Priserne gælder for brug af musik til firmafester for firmaer med mindst 1.000 ansatte. Med musikaftalen kan I bruge musik til alle firmafester, I afholder i løbet af året.

Priser for musik til firmafest  
Pris pr. medarbejder pr. år kr. 10,50;8,40;2,10

Beløbet indeholder betaling til både Koda og Gramex. Tryk på prisen og se fordelingen. 

Kontakt kundeservice

Email: kunde@koda.dk
Telefon: 33 30 64 92 
Åbent hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00

GENERELLE VILKÅR

Koda og Gramex giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik som Koda og Gramex repræsenterer spilles ved firmafester/events, hvis der betales efter de gældende priser, og nedenstående vilkår efterkommes.


1. TILLADELSEN OMFATTER

Firmafester/events i private erhvervsvirksomheder med mindst 1.000 FTE.

Tilladelsen dækker enhver form for firmafest/event for virksomhedens ansatte samt evt. familie med levende musik samt musik ved opvarmning, pausemusik, baggrundsmusik og lignende i direkte forbindelse med arrangementet.


2. PRISER

For musikanvendelsen betales til Koda og Gramex:

                      Koda              kr.   8,40 pr. medarbejder pr. år

                      Gramex          kr.   2,10 pr. medarbejder pr. år

                      I alt                kr. 10,50 pr. medarbejder pr.år

Beløbet beregnes pr. måned på grundlag af antallet af ansatte (opgøres som antal FTE).

Priserne er er fastsat på basis af nettoprisindekset for juli, og reguleres i overensstemmelse hermed hvert følgende år.

Priserne findes på www.koda.dk.


3. BETALINGSBETINGELSER

Betaling sker helårsvis forud og er forfaldet til betaling den 1. juli. Betalingsfristen vil fremgå af fakturaen.


4. TILLADELSENS OMFANG

Koda og Gramex friholder virksomheden for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjemand for at spille hans/hendes musik offentligt, såfremt anvendelsen omfattes af nærværende tilladelse. Det forudsættes, at musikværkerne indgår i Kodas og Gramex repertoire.

Koda kan dog på vedkommende rettighedshavers vegne nedlægge forbud mod anvendelse af enkelte konkrete musikværker. Sådanne forbud skal, for at have gyldighed, være meddelt skriftligt til indehaveren. 

Tilladelsen omfatter ikke andre former for brug af musik, end hvad der udtrykkeligt følger af pkt. 1, herunder men ikke begrænset til:

  1. Arrangementer der afholdes af andre end virksomheden som ansvarlig arrangør.
  2. Arrangementer for andre end virksomhedens ansatte samt evt. familie fx kunde-arrangementer/events.
  3. Musikdramatiske værker (opera, operette, balletter, musical ol.) når de opføres som sådanne, idet Koda ikke oppebærer rettigheder hertil.

I disse eller andre tilfælde, der ikke er omfattet af nærværende vilkår og priser, skal betaling ske efter særskilt aftale eller efter den for området gældende tarif.


5. ØVRIGE VILKÅR

Virksomheden er forpligtet til senest 10 dage efter afholdelse af en firmafest/event at sende de fornødne oplysninger til Koda til brug for fakturering af vederlag.

Ved ændringer i virksomhedens antal af ansatte eller øvrige forhold af væsentlig betydning for nærværende tilladelse, herunder ophør/ejerskifte, skal Koda have underretning senest 10 dage før ændringen, idet retten til eventuel refusion fra Koda ellers bortfalder.

Koda forbeholder sig, i tilfælde hvor der ikke er modtaget underretning eller korrekte oplysninger om musikanvendelsen, ret til at foretage en skønsmæssig beregning. Dette skøn er gældende indtil den eller de der tegner virksomheden juridisk jf. cvr.dk oplyser det korrekte beregningsgrundlag.

Fordelingen mellem de enkelte ophavsmænd er privatfortrolige oplysninger mellem Koda og den enkelte rettighedshaver.

Udebliver betalingen eller misligholdes denne tilladelse på anden måde, bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas repertoire. Det er herefter ikke tilladt at fortsætte musikbrugen så længe man er i restance med betalingen. Tilsvarende gælder for Gramex' repertoire.

Ved for sen betaling beregnes rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et gebyr.

Tilsvarende gælder for Gramex' repertoire.

Kontakt kundeservice

Email: kunde@koda.dk
Telefon: 33 30 64 92 
Åbent hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00

Brug for hjælp?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00

Tlf: 33 30 64 92

Email: kunde@koda.dk